Friday, 25 July 2014

 • Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1687
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1972
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9367
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว11358
mod_vvisit_counterเดือนนี้46497
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว61951
mod_vvisit_counterทุกวัน3602630

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

 โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3) (ตรวจสอบรายชื่อ)  new2 (22 ก.ค.57)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557  (17 มิ.ย.57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์  (13 มิ.ย.57)

 • การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2557

1. คณะรัฐศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

2. คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

3. คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

4. คณะนิเทศศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

 • การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) (ตรวจสอบรายชื่อ
 • การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) (ตรวจสอบรายชื่อ)
 • การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) 

(ตรวจสอบรายชื่อ

 • การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

 • การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) 

(ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

2. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

3. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

4. การรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

5. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)(ตรวจสอบรายชื่อ)

6. การรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

7. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

8. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

9. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

10. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

12. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

13. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

14. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

15. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

16. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

17. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

18. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

19. การรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

20. การรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

21. การรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)(ตรวจสอบรายชื่อ)

22. การรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

(รายละเอียด) new2 (13 มิ.ย. 57)

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รอบที่ 2)ใน 4 สาขาวิชา

(รายละเอียดnew2 (28 พ.ค. 57)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ) (หนังสือยืนยันการรายงานตัว) (27พ.ค.57)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 พ.ค. 57)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (โครงการพสวท.) (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 พ.ค. 57)

 • รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ) (23 เม.ย.57)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง

ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ)  (24 มี.ค.57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (เพิ่มเติม) (ตรวจสอบรายชื่อ(21 มี.ค.57)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ)  (14 มี.ค. 57)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)