Monday, 02 March 2015

 • Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2401
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8977
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2402
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว55733
mod_vvisit_counterเดือนนี้11378
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว141115
mod_vvisit_counterทุกวัน4389439

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

 

 • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม) new2(20 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์(ทุกสาขาวิชา) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) (16 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)  (16ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)  (12 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์(ทุกสาขาวิชา) และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)  (5 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)  (29 ม.ค. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)  (15 ม.ค. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก)  (5 พ.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

(รายละเอียด)  (30 ก.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในการรับสมัครคัดเลือก

นักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) new2(12 ก.ย.57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(รายละเอียด)  (21 ส.ค. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)  


 

 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)
 

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

    คณะอักษรศาสตร์ (29 ม.ค.58)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน

   คณะอักษรศาสตร์ (29 ม.ค.58)

3.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (29 ม.ค.58)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

   คณะนิเทศศาสตร์ (29 ม.ค.58)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา

   การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (29ม.ค.58)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

    สถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (29 ม.ค.58)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (29 ม.ค.58)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

    การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (29 ม.ค.58)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

   คณะครุศาสตร์(29 ม.ค.58)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

     คณะครุศาสตร์ (29 ม.ค.58)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

      และการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (29 ม.ค.58)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (29 ม.ค.58)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (29 ม.ค.58)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับทางศิลปะ (29ม.ค.58)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์(21ส.ค.57)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์(21ส.ค.57)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์(21ส.ค.57)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร์(21ส.ค.57)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์(21ส.ค.57)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ -ชนบท)(21ส.ค.57)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)(โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)(21ส.ค.57)

 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(21ส.ค.57)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(21ส.ค.57)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์(21ส.ค.57)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร(21ส.ค.57)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์(22ส.ค.57)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คณะครุศาตร์(22ส.ค.57)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์(22ส.ค.57)

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา(22ส.ค.57)

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์(25ส.ค.57)

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์(25ส.ค.57)

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์(25ส.ค.57)

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

(เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

4. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

(สสวท. สพฐ และวมว.)

5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา(25ส.ค.57)

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ(25ส.ค.57)