Thursday, 28 May 2015

 • Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1773
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1850
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7396
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว15148
mod_vvisit_counterเดือนนี้67997
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว68996
mod_vvisit_counterทุกวัน4718155

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก
 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2 (รายละเอียดnew2 (20 พ.ค. 58)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) (รายละเอียด)new2 (27 พ.ค. 58)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 new2

- ตรวจสอบรายชื่อ

- รายชื่อเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นรัดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) new2 

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ใบคำร้อง/ทักท้วง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) new2 (6 พ.ค. 58)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • รายชื่อผู้ที่เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในระบบเคลียริงเฮาส์เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558  (8 พ.ค. 58)

โครงการรับตรง (แบบพิเศษ)

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรสสาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน

คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศสาตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศสาตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร (ตรวจสอบรายชื่อ)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

 คณะนิเทศศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีควา่มสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา(รวม 11 คณะ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ(รวม 2 คณะ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (รวม 14 คณะ) (ตรวจสอบรายชื่อ)

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรวจสอบรายชื่อ)

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์(ตรวจสอบรายชื่อ)

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)


โครงการรับตรง (แบบปกติ)

1. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

- คณะรัฐศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

- คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

2. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ)

3. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ)

4. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ)

5. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ)

6. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ)

7. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ)

8. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (ตรวจสอบรายชื่อ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง

          (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) (23 เม.ย.58)

              -   รายละเอียดประกาศ

          -  ดาวน์โหลดใบสมัคร

          - ดาวน์โหลดใบคำร้อง/ทักท้วง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

          โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (10 เม.ย.58)

          -  รายละเอียดประกาศ

          -  ดาวน์โหลดใบสมัคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  โดยวิธีรับตรงปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 
  (9 เม.ย. 58)

  ตรวจสอบรายชื่อ 
  ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันการรายงานตัว 

  หมายเหตุ: 
  1. ส่งหนังสือยืนยันการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 
  2. เรียกผู้มีรายชื่อสำรองวันที่ 20-21 เมษายน 2558

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

          ปีการศึกษา 2558  (9 เม.ย.58)

          1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

           2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

           3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

           4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ 

           5. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

           6. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ

           7. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

           8. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 (ทุกโครงการ)  จะต้องเข้าไปทำการ

ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์อีกครั้ง ในระหว่างวันที่  28 เมษายน - 1  พฤษภาคม  

2558  ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กำหนด  หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่ สอท. กำหนด จะถือว่า

สละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 (สามารถดูรายละเอียด

ของระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่ http://www.cuas.or.th)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2558

   (24 มี.ค.58) หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด

  -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะวิทยาศาสตร์์ ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

  - คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

  ผู้สมัครทักท้วงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2558 
  สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2558 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ วันที่ 9 เมษายน 2558

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรงปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
  ตรวจสอบรายชื่อ
  (24 มี.ค.58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม) (20 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์(ทุกสาขาวิชา) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา) (16 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)  (16ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)  (12 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์(ทุกสาขาวิชา) และคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)  (5 ก.พ. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)  (29 ม.ค. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)  (15 ม.ค. 58)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก)  (5 พ.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

(รายละเอียด)  (30 ก.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในการรับสมัครคัดเลือก

นักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (12 ก.ย.57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 

(รายละเอียด)  (21 ส.ค. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)  


 

 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)