Tuesday, 29 July 2014

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้600
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1567
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2167
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว12087
mod_vvisit_counterเดือนนี้53564
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว61951
mod_vvisit_counterทุกวัน3609697

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบพิเศษ

การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3) new2 (8 ก.ค. 57)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (ตรวจสอบรายชื่อ) new2 (26 พ.ค. 57)

========================================================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 ดังนี้  (20 ธ.ค. 56)

1. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

2. โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรวจสอบรายชื่อ)

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

6. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

10. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

11. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

12. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

13. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์(ตรวจสอบรายชื่อ)

14. โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (ตรวจสอบรายชื่อ)

16. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ตรวจสอบรายชื่อ)

17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

18. โครงการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

 

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติ

ทางศิลปะ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 พ.ย. 56)  

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 พ.ย. 56)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษระดับชาติทางศิลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)

ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 พ.ย. 56)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)

ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ) (26 พ.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอลโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)

ปีการศึกษา 2557 (ตรวจสอบรายชื่อ)  (27 ธ.ค. 57)