Monday, 27 June 2016

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้202
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1388
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้202
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว10166
mod_vvisit_counterเดือนนี้47007
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว53777
mod_vvisit_counterทุกวัน5797040

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบพิเศษ

การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2559(รอบที่ 2)new2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559new2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 new2 (25 ก.พ.59)

=======================================================================================

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559new2 (10/02/59)

1. การรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. การรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ (ตรวจสอบรายชื่อ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์(ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. การรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ

  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)(เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))
  • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (ตรวจสอบรายชื่อ)

  • หนังสือยืนยันการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาฯ (DOWNLOAD)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ) new2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์(ตรวจสอบรายชื่อ)new2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559

ในโครงการ/สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้  

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (27 ก.ค. 58)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (27 ก.ค. 58)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ (27 ก.ค. 58)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ -ชนบท)(3 ส.ค.58)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

 (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)(3 ส.ค. 58) 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (27 ก.ค.58)

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

    (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (27 ก.ค.58)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (27 ก.ค. 58)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (27 ก.ค. 58)

10.  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ (27 ก.ค. 58)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ (28 ก.ค. 58)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคณะครุศาตร์(28 ก.ค. 58)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (28 ก.ค. 58)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (28 ก.ค. 58)

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์(28 ก.ค.58)

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์(28 ก.ค. 58)

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ (28 ก.ค. 58)

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ (29 ก.ค. 58) 

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 ส.ค. 58) 

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (4 ส.ค. 58)

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร (4 ส.ค. 58)