Monday, 25 September 2017

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1981
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2675
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1981
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว22659
mod_vvisit_counterเดือนนี้89931
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว57704
mod_vvisit_counterทุกวัน7021526

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio/GPAX
PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) new2


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษา

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์

วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

(รายละเอียด)  

เอกสารประกอบการสมัคร

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

(เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) (DOWNLOAD)

2. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

(สสวท. สพฐ. และ วมว.) (DOWNLOAD)

3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน (DOWNLOAD)

4. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (DOWNLOAD)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

คณะ / สาขาวิชา  คุณสมบัติ  และรายละเอียดในการรับสมัครคัดเลือกรอบที่ 1 [DOWNLOAD(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.60)

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ