Monday, 19 March 2018

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้411
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3573
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้411
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว26649
mod_vvisit_counterเดือนนี้63897
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว102218
mod_vvisit_counterทุกวัน7681010

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
PDF พิมพ์ อีเมล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

(การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)

1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ

วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร) (ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ)

3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา

ในคณะเศรษฐศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร

6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

9. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

10. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ

ทางกีฬาฟุตบอล 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 11. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียด)    (เอกสารประกอบการสมัคร)

12. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

(รายละเอียด)    (เอกสารประกอบการสมัคร)

13. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียด)    (เอกสารประกอบการสมัคร)

ประกาศ new2

       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง  ปีการศึกษา 2561 (TCAS)  รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ) และได้เข้า

ไปทำการยีนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการสละสิทธิ์

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ [DOWNLOAD]

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ