Monday, 27 June 2016

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1347
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1347
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว10661
mod_vvisit_counterเดือนนี้46764
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว53777
mod_vvisit_counterทุกวัน5796797

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบปกติ

 การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559
ในระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม 2559 จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้ new2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 
ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 
ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 
ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 
ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ(หนังสือรับรองสายการเรียน เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 
ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศ) 
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด (Download)

แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิค (Download)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) 
รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 
โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
(ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา จากโรงเรียนก่อนกำหนดการรับสมัคร เพื่อจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการกรอกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) และจะต้องนำเอกสารดังกล่าว (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------