Friday, 31 March 2017

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2812
mod_vvisit_counterเมื่อวาน5038
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้57385
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว20724
mod_vvisit_counterเดือนนี้173905
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว60123
mod_vvisit_counterทุกวัน6593462

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบปกติ

 การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 
ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของ
แต่ละโครงการดังนี้


     1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

  • หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ (รหัส จฬา 078 - 079) (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ (รายละเอียด)

  • แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก (DOWNLOAD)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

(ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560 และจะต้องนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ฉบับจริง) มาแสดง

ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย