Monday, 22 July 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้989
mod_vvisit_counterเมื่อวาน877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้989
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7669
mod_vvisit_counterเดือนนี้23477
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว57771
mod_vvisit_counterทุกวัน9404641

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
PDF พิมพ์ อีเมล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2562 (CLICK


1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตร                      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ              วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

     - ใบรับรองผลการศึกษา (CLICK)

4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาใน          หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

5. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน                    คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

6. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร                    เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562           

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

7. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              วารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

8. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

     - หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร (CLICK)

9. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์            ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

10. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา                          ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

11. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล                  ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

12. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตร                      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (เอกเดี่ยว) คณะครุศาสตร์                  ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

13. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา                เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

14. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร            ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)    

15. ประกาศรับสมัครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษา          ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

16. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์          มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

     - คำแนะนำการสมัครขอรับทุน (CLICK)

17. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาใน                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

     - คำแนะนำการสมัครขอรับทุน (CLICK)

18. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาใน                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2562 โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลน                  ทันตแพทย์ซ้ำซาก โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

     - คำแนะนำการสมัครขอรับทุน (CLICK)

19. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม          เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

20. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาใน            หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 

     - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

     - เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)